Home & Office - עמדת חשמל ותקשורת

הרכב את עמדת Home&Office הדרושה לך:

הרכב את עמדת העבודה באמצעות גרירת האביזרים
הדרושים לך ומיקומם בקופסה. עם גמר התהליך תקבל את מק"ט העמדה שהרכבת.
באמצעותו, תוכל להזמין את העמדה הדרושה לך אצל אחד מהמשווקים המורשים.
במידה ודרושות לך מספר עמדות עבודה שונות, תוכל לחזור על התהליך.